Przygotowania artykułu do publikacji w „Antropomotoryce. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences (JKES)”

Do publikacji należy zgłaszać teksty publikacji w języku angielskim lub polskim z uwzględnieniem następujących wymogów redakcyjnych: 

  • Objętość pracy empirycznej, wraz ze streszczeniem, rycinami i tabelami nie powinna przekraczać 22 stron, a prac przeglądowych - 30 stronic znormalizowanych formatu A4 (do 1800 znaków ze spacjami na stronie);
  • Teksty powinny być przygotowane wyłącznie w edytorze tekstu Microsoft Word, strony należy ponumerować, krój pisma: Times New Roman; 12 pkt; interlinia: 1,5; tekst wyjustowany; tytuł zapisany pogrubionym krojem pisma; wyśrodkowany.
  • Tabele i ryciny z   numeracją cyframi arabskimi i podpisami nagłówków, objaśnień oraz opisów treści ilustracji pod rycinami i wyników nad tabelami należy zamieszczać na oddzielnych stronach w wersji angielskiej i polskiej.  Nagłówki, objaśnienia oraz podpisy pod rycinami i nad tabelami powinny być w języku angielskim i polskim.

Przykład:

Tabela 1., Ryc. 1., Objaśnienia,   Chłopcy

Table 1., Fig. 1., Commentary,   Boys

  • Ryciny i tabele powinny być zamieszczone na osobnych stronicach (patrz pkt. Materiał ilustracyjny);

Strona tytułowa (wersja angielska i polska na osobnej stronie - jeżeli jest przewidziany druk pracy w języku angielskim i polskim) zawierająca: pełny tytuł pracy i   skrócony jej tytuł (do 40 znaków ze spacjami), który zostanie umieszczony w żywej paginie, imiona i nazwiska autorów (autora), afiliacja autora /autorów zapisana wg następującego schematu: wydział, uczelnia, nazwa kraju, przy pracach zbiorowych określenie symbolami wkładu współautorów w powstanie artykułu (wzór symboli zgodnie z instrukcją w Publisher Panel IC), adres do korespondencji głównego autora (imię i nazwisko autora, jego adres, e-mail oraz numer telefonu).

Streszczenie i słowa kluczowe (wersja angielska i polska na osobnej stronie - jeżeli jest przewidziany druk pracy w języku angielskim i polskim) z uwzględnieniem następującej struktury:

Pełny tytuł pracy,  streszczenie około 250 słów z podziałem na części: (po angielsku) Aim.  Basic procedures. Main findings. Results. Conclusions (po polsku: Cel pracy. Materiał i metody. Wyniki. Wnioski),  key words słowa kluczowe  zawierające od 3 do 15 wyrazów (najlepiej korzystać ze słownika MeSH);

Tekst główny pracy (po angielsku i po polsku)

Tekst główny pracy powinien zawierać następujące części:

Wstęp. W stęp wprowadza czytelnika w tematykę artykułu i umieszcza ją na tle istniejącego dorobku badawczego (przegląd literatury).   W zakończeniu Wstępu należy zamieścić bardzo jasno sprecyzowany cel pracy, problematykę badawczą, hipotezy.

Materiał i metody. W części metodologicznej należy dokładnie opisać przedmiot badań (materiał). Podaje się  liczbę badanych, ich wiek, płeć oraz inne charakterystyczne cechy. Zamieszcza się także informację o warunkach przeprowadzania badań, czasie oraz o zastosowanych metodach, technikach i narzędziach badań, ze szczególnym uwzględnieniem opisu wykorzystanej aparatury. Powinno się podać nazwy i adres jej wytwórni. Jeżeli zastosowano oryginalną metodę lub technikę badań, to należy ją opisać precyzyjnie, przedstawiając jej trafność i rzetelność (powtarzalność). Modyfikując uznane już metody, trzeba omówić, na czym polegają zmiany, oraz uzasadnić konieczność dokonanych zmian. Metody statystyczne powinny być tak opisane, aby można było bez problemu stwierdzić, czy zostały właściwie dobrane do celu badań. Autor pracy przeglądowej czy meta-analizy powinien podać metody poszukiwania materiałów, metody ich selekcji itp.

Wyniki. Przedstawienie wyników powinno być logiczne i spójne oraz ściśle powiązane z danymi zamieszczonymi w tabelach i na rycinach. Powołując się w tekście artykułu na wyniki zamieszczone w tabelach lub na rycinach należy umieścić w nawiasach okrągłych skróconą nazwę tabeli i ryciny (tab.1, ryc. 2), a na marginesie pracy w komentarzu zaproponować ich miejsce umieszczenia. W podstawowym tekście pracy nie można powtarzać tych samych wyników w tabelach i na rycinach;

Dyskusja. A utor w dyskusji powinien odnieść uzyskane wyniki do danych z literatury (innych niż omówione we wstępie), podkreślając nowe i znaczące aspekty swojej pracy, a także dokonać weryfikacji bądź falsyfikacji przyjętych hipotez badawczych.

Wnioski. Przedstawiając wnioski o charakterze poznawczym i aplikacyjnym, należy pamiętać o celu pracy oraz postawionych hipotezach, a także unikać stwierdzeń ogólnikowych i nie popartych wynikami własnych badań.

Podziękowania. Można wymienić osoby lub instytucje, które pomogły w przygotowaniu pracy, bądź wsparły finansowo lub technicznie proces badawczy i wydanie artykułu. Szczególnie pożądane jest podanie numeru grantu, w ramach którego były zrealizowane badania.

Piśmiennictwo.   W spisie bibliograficznym wymienia się jedynie pozycje, które zostały wymienione w tekście opracowania. Opisy bibliograficzne, numerowane cyframi arabskimi i uszeregowane w kolejności cytowania publikacji (a nie w kolejności alfabetycznej), należy wydrukować na osobnej stronie. Każdą pozycję piśmiennictwa należy zapisywać od nowego wiersza. Numer kolejny opisu bibliograficznego, podany w nawiasie kwadratowym, musi odpowiadać kolejności powoływania się na publikację w tekście opracowania.

Opis bibliograficzny artykułu powinien zawierać: nazwisko autora/autorów, inicjał/inicjały   imienia/imion, tytuł artykułu, nazwę czasopisma w przyjętym skrócie, rok wydania, numer tomu, woluminu, stron, numer DOI (jeżeli praca go posiada). Opis bibliograficzny powinien kończyć się kropką.

W publikacji należy stosować zalecany w naukach medycznych system vancouverski cytowań (ang. Vancouver System)  określany także jako system autor-numer (https://www.library.uq.edu.au/training/citation/vancouv.pdf). 

Sposób umieszczenia piśmiennictwa oraz zasady jego cytowania określają zasady tzw. konwencji z Vancouver opracowane przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Periodyków Medycznych (ICMJE International Committee of Medical Journal Editors). Zgodnie z nią w tekście podstawowym powołanie się na informacje istniejące w źródle, należy   kończyć numerem w nawiasie kwadratowym np. [1]. W przypadku powoływania się na autorów pracy cytowanie umieszcza się bezpośrednio po nazwisku Autora (bez inicjału imienia) danej pracy (np.: „Według Aronsona i wsp. [23] badanie to stanowi.......").

Przy powtórnym powoływaniu się na tę samą publikację stosuje się wcześniejszy jej numer . Bibliografia załącznikowa uporządkowana jest według kolejności powołań w tekście podstawowym. Przytaczając dwie lub większą ich liczbę publikacji należy uwzględnić w nawiasie kwadratowym kolejność chronologiczną ich wydania.

Przypisy objaśniające lub uzupełniające tekst powinny być numerowane w systemie oksfordzkim (Oxford Referencing System), z zachowaniem ciągłości w całej pracy.  

 

Przykłady

Monograficzne opracowanie nie więcej niż przez sześciu autorów.

[1] Butler SW: Secrets from the Black Bag. London: The Royal College of General Practitioners; 2005.

[2] Cheers B, Darracott R, Lonne B: Social care practice in rural communities. Sydney: The Federation Press; 2007. 

Monograficzne opracowania przez więcej niż sześciu autorów. Po szóstym autorze podaje się skrót: et al.

[3] Hofmeyr GJ, Neilson JP, Alfirevic Z, Crowther CA, Gulmezoglu AM, Hodnett ED, et al: A Cochrane pocketbook: Pregnancy and childbirth. Chichester, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd; 2008. 

Kolejne wydanie monografii. (Numer wydania jest umieszczany po tytule pracy)

[4] Murtagh J: John Murtagh’s General practice. 4th ed. Sydney: McGraw-Hill Australia Pty Ltd; 2007. 

Redakcja monografii (praca zbiorowa).

[5] Breedlove GK, Schorfheide AM: Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001 .

Rozdział w opracowaniu monograficznym (w pracy zbiorowej).

[6] Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM: Chromosome alterations in human solid tumors. In:   Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

Doniesienia (referaty) pokonferencyjne.

[7] Christensen S, Oppacher F: An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming.In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

Monografie  wydane w wersji elektronicznej.

[8] Bartlett A. Breastwork: Rethinking breastfeeding [monograph online]. Sydney, NSW: University of New South Wales Press; 2005 [cited 2009 Nov 10]. Available from: NetLibrary.

Artykuły w czasopismach. Standardowo wymienia się tylko sześciu autorów, powyżej sześciu - skrót: et al.

[9] Snowdon J: Severe depression in old age. Medicine Today. 2002 Dec;3(12):40-47.

[10] Skalsky K, Yahav D, Bishara J, Pitlik S, Leibovici L, Paul M: Treatment of human brucellosis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2008 Mar 29;336(7646):701-4.

[11] Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al: Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.

Artykuły zamieszczone w suplementach czasopism

[12] Geraud G, Spierings EL, Keywood C: Tolerability and safety of frovatriptan with short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.

[13] Glauser TA: Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58 (12 Suppl 7):S6-12. (Issue with supplement )

Artykuły w czasopismach wydawanych w wersji elektronicznej bez DOI (digital object identifier). Należy wpisać adres URL  (Uniform Resource Locator)  - strony internetowej czasopisma)

[14] Lemanek K: Adherence issues in the medical management of asthma. J Pediatr Psychol [Internet]. 1990 [cited 2010 Apr 22];15(4):437-58. Available from: http://jpepsy.oxfordjournals.org/cgi/reprint/15/4/437

Artykuły w czasopismach wydawanych  w wersji elektronicznej,  posiadających   cyfrowy identyfikator DOI.

[15] Fletcher D, Wagstaff CRD: Organisational psychology in elite sport: its emergence, application and future. Psychol Sport Exerc. 2009;10(4):427-34. DOI: 10.1016/j.psychsport.2009.03.009.

[16] Darling E.S. et al.: The role of Twitter in the life cycle of a scientific publication. „PeerJ PrePrints”, 2013; 1:e16v1. http://dx.DOI.org/10.7287/peerj.preprints.16v1. 2013.09.22 .

[17] Donsmark M, Langfort J, Ploug T, Holm C, Enevoldsen LH, Stallknech B. et al.: Hormone-sensitive lipase (HSL) expression and regulation by epinephrine and exercise in skeletal muscle. Eur J Sport Sci, 2 (6), 2002. Available from: URL: http://www.humankinetics.com/ejss/bissues.cfm ; 

DOI: 10.1080/17461391.2002.10142575.

Artykuły w czasopismach wydawanych w wersji elektronicznej, znajdujące się z bazach PubMed 

[18]   Von Itzstein M, Wu WY, Kok GB, Pegg MS, Dyason JC, Jin B,  et al.:   Rational design of potent sialidase-based inhibitors of influenza virus replication. Nature. 1993 Jun 3;363(6428):418-23. Cited in PubMed;   PMID 8502295.

 

Ważna informacja dla autorów prac składanych do druku.

W związku z tym, że od 2014 roku kwartalnik będzie  wydawany w pierwotnej wersji elektronicznej w języku angielskim, należy: przetłumaczyć na język angielski tytuły prac wydawanych w języku innym niż angielski, które znajdą się w spisie bibliograficznym, podając w nawiasie kwadratowym po angielsku język oryginału pracy. Tytuł czasopisma musi pozostać w pełnym brzmieniu lub w przyjętym skrócie.

Przykład:

[19] Jaskólska A, Bogucka, Świstak R, Jaskólski A: Mechanisms, symptoms and after-effects of delayed muscle soreness (DOMS) [in Polish]. Med Sportiva, 2002, 4, 189-201.

National Library of Medicine zaleca umieszczanie angielskiego tłumaczenia tytułu w nawiasach kwadratowych, a informacji o języku artykułu po numerach stron.  (por. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals: Sample References. Available fromhttp://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

Przykład:

[20] Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among medical students and law students]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Mar 20;122(8):785-7. Norwegian.

 

Materiał ilustracyjny:

Wymogi techniczne

Ryciny – należy stosować jednolitą kolorystykę wypełnienia nie stosować linii pomocniczych czy cieniowania,

Tabele – format wystandaryzowany, z redukcją do minimum linii pomocniczych.

Przykład:

Tabela 1. Różnice (d) między wysokością i masą ciała oraz BMI grupy studentów A i B

Grupa                                         A                            B                      d                 Poziom

Zmienne                              Me           SD            Me          SD                                istotności p

Wiek [lata]                           21,5         3,2          22,0        1,5          -0,5                       

Wysokość ciała [cm]             176,2         3,3        178,0        4,1          -1,8                 0,567 NS

Masa ciała [kg]                      68,3         2,7          79,4        3,5         -11,1                0,005 *

BMI [kg/m2]                         22,3         2,2          25,7        2,8           -3,4                0,006 *

NS – różnica nieistotna statystycznie

*   -   p<0,05; ** p<0,05; ***p<0,001                                                                                      

Skanowanie. Przy skanowanych ilustracjach rozdzielczość musi wynosić co najmniej 300 dpi. Ilustracje czarno-białe (line art.) powinny być w formacie TIFF, lub kolorowe, a zdjęcia (grey) w formacie TIFF lub JPEG (w niskim stopniu kompresji, do 10%). Wszystkie pliki mogą być spakowane RAR-em lub ZIP-em.

Symbole, np. strzałki, gwiazdki, lub skróty użyte w tabelach czy na rycinach należy dokładnie objaśnić w legendzie.

Wzory muszą być napisane czytelnie, szczególnie wskaźniki i wykładniki potęg.