Zgodnie z misją czasopisma problematyka nadsyłanych prac powinna mieścić się w czterech grupach tematycznych:

  1. Teoretyczne i aplikacyjne aspekty kinezjologii. (Fundametal and Applied Kinesiology).
  2. Naukowe podstawy treningu motorycznego w sporcie i rekreacji. (Sport Sciences).
  3. Nauczanie, sterowanie, kontrola czynności ruchowych. Naukowe podstawy, kształtowania i ewaluacji aktywności i  sprawności fizycznej. (Exercise Sciences).
  4. Prace przeglądowe, polemiki i dyskusje, opracowania historyczne, komunikaty konferencyjne, sprawozdania ze zjazdów i kongresów IASK  oraz krótkie streszczenia prac wydrukowanych w czasopismach zagranicznych, recenzje książek z zakresu teorii motoryczności człowieka, oceny obecnego stanu i perspektywy rozwoju dorobku badawczego antropomotoryki. (Varia).

Do czasopisma mogą być również zgłoszone prace, przedstawiające dużą wartość naukową, zakwalifikowane wcześniej do publikacji w czasopiśmie zagranicznym, pod warunkiem uzyskania przez autora pisemnej zgody na przedruk artykułu od Wydawcy czasopisma, w którym teksty zostały lub zostaną opublikowane.